Skip to main content

Full text of "Flora Indica Vol-I"

See other formats


Uvaria.']               PLOHA INDICA.                   101
sembles that in'tho Linnean Soc. Collection, under 6487 F.  See our remarks under
U. macrophylla.
11. 17. subrepanda (Wall. Cat. 6483 !); foliis oblongis vel obo-
vato-oblongis, pedunculis axillaribus solitariis pluribracteatis, petalis an-
guste oblongis.
HAB. In Peninsula Malayanaad Singapur, Wkll.l—(v. $.)
"Fruiex (forsan scandens), ramulis gracillimis, junioribus cum omnibus partibus
novellis pubescentibns. Folia mcmbfauacea, acuta, superne glabra, secus costam
pubeseeutia, subtus puberula, sccus nervos pubcsceutia, d&num glabrescentia. Pe~
dttnculi poUicares, gracilcs, stellato-puberuli, incdio et basin versus bracteolis parvis
cucullatis muniti.
This species is very imperfectly known, the "Wallickian specimens being tew and
in flower only. Its axillary flowers seem to distinguish it from all its allies.
Sect. 2. NARTTM.—Stamina apice truneata, connective ultra an-
therns vix producto.
12. tJ. macropoda (H.f. et T.) ; foliis coriaceis oblongis vel kn-
ceolatis utrinquc glabris, fioribus terminalibus solitaiiis, alabastro sub-
globoao longe niucronato granulatOj petal is ovali-oblongis, carpellis
lon^issinie pedicellatis oblongis argute tricostatis.
HAB. In Zeylanke montibus, Walker! T/iwaites!—(v. 5.)
Trutex scaudjens. Uamuli ciuerei, rugulosi, glabri; paries novelise pilis stellatis
paucis adpressis" sparsis sub lente scabridaj, Folia, plerumque in acumen angustata,
rigida, supra uitida, subtus pallidiora, 3-6 poll, longo, 1-2 lata, petiolo -£-poll. Pe-
dunculi in ramulis termiualos, solitarii, ^-1-pollicares, pilis stellatis furfuracei. ^5?-
pala, extus tuhcixjulata., rotimdata, j^—§ poll, longa, abrupte Jki mucronem ^-poll. an-
gustata, iiitus dense tomentosa. Pet&la fere pollicaria, utrinque dense furfuraceo-
lomeutosa. S&tmira f et ovaria 17. Nari.^ Torus fructus incrassatiis, subglobosus.
CarpeUa \ 5-30, pedic'ellis 3-G-pollicaribus filifoiTnibus superne ciavatis argute tri-
quetris snffulta, mucronata, 1-2-pollicai'ia, glabra, qranulosa.
13. U* lurida (H.f. et T.); foliis coriaceis oblongo-lanceoktis
utrinque glabris vel subtus minute puberulU, fioribus subsolitariis ter-
ra inalibus, alabastris obtusis gi'anulosis, petalis late obovatis obtusis.
/3. wacropliyUa ; foliis 6-9 poll, longis 2~2f latis, floribus minori-
bns saepe oppositifoliis, carpellis junioribus oblongis subtorulosis, pedi-
cellis 2~3'pollicaribus angulatis.—Wall. Cat. 6473 C!
HAB. In montibus Khasia versus Assam, alt. ^OOOped.l p. Pe-
ninsula, Herb. Madr. in Wall. Gat.! in montibus Concan austr., Dal-
eeM—iy\. Nov.) (o.».)
Fritter alie scaudcns. Itamn?i griseijvel uigricftntos, graciles, rngulosi, glabri;
paries novelltc pilis stellatis tomentosse. Folia oblongo-lanceolata^ 1^*1* rotundata,
supra nitida, subtus paliidiora, rigida, juniora plernmque sub lente pilis minutis
sparsis, ad costam nervosquc densioribus et stellatis puberula, 3-5 poll. longa, 1-2
lata, peliolo ^-poll. stellato-puberulo. F!ore& ad raraulorum apices solitarii vel bini,
luride purpurei, diametro bipollicares. PcdicelH poilicares, pib's stellatis dense fur-
fnracei, superne subclavati. Alabattri depresso-subglobosi, tubercnlis parvulis gra-
nuloso-aspcii. Scgala valvata, snturis ante dehiacentiam indistinctis, late ovata,
intus dense furfuracca. Pttala pollicaria, basi plus minus in unguiculum contracta,
unguiculis basi cobrcrentibus. Prvctus ignotus.
Very closely allied to IT. Narum, but not so near in general appearance to that
species as is U. mucropodtt, wliicli is, however, very distiuct ia frtiit. The variety ft